home www.orbiska.cz Otevřeno - Projekt Výchova k prosociálnosti - home

Židé, holocaust, rasismus

První projektový den Židé, holocaust, rasizmus

První projektový den Židé, holocaust, rasizmus

V letošním roce vstoupila CZŠ Orbis – Pictus do velkého projektu Výchova k prosociálnosti s názvem Otevřeno, jehož cílem je přispět k osobnostnímu rozvoji žáků, k posilování jejich občanských a sociálních dovedností.

Součástí výše zmíněného projektu je i celoškolní projektový den na téma Židé, holocaust, rasismus, který se uskutečnil dne 14. 9. 2009. Žáci by si měli uvědomovat důsledky vyčleňování určitých skupin lidí ze společnosti. Příkladem mohou být právě dějiny židovského národa, kterým jsme se v rámci  tematického okruhu Národnostní menšiny věnovali. Zvláštní pozornost byla zaměřena na období holocaustu.

Celoškolního projektového dne na téma Židovství, holocaust, rasizmus se  zúčastnily všechny třídy a do aktivit se zapojovaly podle schopností žáků, přiměřeně jejich věku a zralosti.

Střípky z 1.stupně

Střípky z 1.stupně

Důležitým prvkem ve všech třídách byl důraz na uvědomění si negativních důsledků vyčleňování lidí nebo celých skupin ze společnosti na základě nějaké jinakosti, názoru nebo náboženství. Učitelé využívali vlastních zkušeností žáků, příběhů z literatury, osobních svědectví.Žáci shlédli hraný dokument o životě židovského děvčátka za II. světové války O zlém snu. V tomto filmu jsou velmi citlivě a věrně popsány životní osudy dítěte, změna života, krutost a bída koncentračního tábora, osamění po smrti matky, pochod smrti i hrdinství některých lidí. (Na prožitky z tohoto filmu jsme navázali při návštěvě Židovského muzea v Praze na výstavě kreseb terezínských dětí.)

Žáci se seznámili se základními pojmy židovského náboženství, s hebrejským písmem, vyslechli úryvek ze Starého zákona. Při práci s textem mladší žáci využívali příběh rabína Löwa a pověst o Golemovi, snažili se o interpretaci příběhu podle obrázkové osnovy, pověst použili jako inspiraci k výtvarnému zpracování (modelování, kresba, malba, výroba tóry).

Starší žáci mapovali dějiny židovství na našem území, seznamovali se z židovskou literaturou, využívali textů a informací Židovského muzea v Praze – Hanin kufřík.

Součástí celoškolního projektového dne byla v následujícím týdnu i návštěva Židovského muzea v Praze, kde jsme navštívili synagogu Maiselovu, Španělskou, Klausovou, Pinkasovu i Staronovou synagogu a židovský hřbitov. Seznámili jsme se tak s kořeny židovství, s jeho symboly, zvyky a svátky. To, o čem jsme mluvili ve třídách, viděli jsme tady na vlastní oči.

Starší žáci 1.stupně měli také možnost setkat se dne 30. září na besedě s paní Hanou Jančíkovou z občanského sdružení Hadasa, která srozumitelně shrnula celou historii židovství u nás i ve světě, vyprávěla dětem o židovských rodinách v Táboře, o utrpení Židů za II. světové války. Podělila se o své vlastní zážitky, ukázala žákům mnoho zajímavých dokumentů a fotografií a dokonce přinesla na ochutnání židovský chléb. Další zajímavosti o paní Haně Jančíkové se můžete dozvědět zde.

Střípky z 2. stupně

Střípky z 2. stupně

Při úvodní motivaci byly použity materiály Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze. Jednalo se o letáčky s nápisy, např. Blonďatým osobám je zakázán vstup do kina. Žáci tak mohli vnímat projevy diskriminace určitých skupin lidí. Při následující diskusi se žáci mezi sebou podělili o vlastní zkušenosti, zda i oni někdy zažili odmítání kvůli svým názorům nebo kvůli tomu, jak vypadají. Při další aktivitě měli  pomocí hmatu identifikovat předmět ukrytý v sáčku. Všichni rozpoznali židovskou hvězdu. Tvar židovské hvězdy měly i výstupní plakáty, na které jednotlivé skupinky dětí zpracovávaly informace o dějinách židovského národa, holocaustu, o životě Židů v Táboře.

Domníváme se, že nejlepším způsobem, jak lidem přiblížit pojem holocaust, je ukázat osudy konkrétních osob. Žáci proto zhlédli velmi citlivě natočený film O zlém snu, který zachycuje životní příběh židovské ženy, jež přežila utrpení v koncentračních táborech. Své pocity a dojmy z filmu mohli poté sdělit prostřednictvím dopisu hlavnímu hrdinovi.

V odpoledním bloku jsme se věnovali židovským zvykům a svátkům. Naši mladí kuchaři připravili tradiční židovský koláč, na kterém jsme si všichni pochutnali.

V rámci projektu jsme dne 16. 9. 2009 navštívili Židovské muzeum v Praze. Prohlédli jsme si synagogy – Maiselovu, Pinkasovu, Staronovou, Klausovou a Španělskou. Velmi působivá byla prohlídka Starého židovského hřbitova. Měli jsme tak možnost zažít atmosféru Židovského Města, získat ucelenější přehled o dějinách Židů v Čechách a na Moravě, přiblížit si každodenní život židovské rodiny.

Další aktivitou v rámci projektu byla beseda s p. Ludvíkovou, vedoucí Vzdělávacího a kulturního centra  Židovského muzea v Praze, která proběhla 30. září 2009 ve škole. Byla rozdělena na 2 bloky: dopolední část (4 hodinový blok) byl určen pro 6. a 7. třídu, odpolední část (rovněž 4 hodinový blok) pro  8. a 9. třídu. Tématem obou částí byla perzekuce českých a moravských Židů za 2. sv. války. Součástí besedy byl program Hanin kufřík (podle stejnojmenné knihy) a promítání filmu Nezapomínání. Rozhovor s paní Ludvíkovou přinášíme v sekci Zajímavé odkazy.

I v současné době je zapotřebí věnovat pozornost národnostním menšinám, nezapomínat na dřívější projevy rasismu i antisemitismu a poučit se z negativních historických událostí.

Další fotografe z projektového dne najdete zde.

www.evropskaunie.cz www.esfcr.cz www.msmt.cz http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013 www.kraj-jihocesky.cz
©2009 / www stránky: www.kali.cz / www.projekt-otevreno.cz / počet přístupů / admin