home www.orbiska.cz Otevřeno - Projekt Výchova k prosociálnosti - home

Tiskové zprávy

Projektový den - Lidé s mentálním postižením a jejich svět

V březnu letošního roku bude na naší škole probíhat projektový den na téma Lidé s handicapem. Cílem tohoto projektu je dětem naší školy přiblížit svět těchto lidí, který je sice jiný než svět těch zdravých, ale stejně hodnotný a krásný.

V motivačních hodinách si žáci prožitkovými aktivitami přiblíží situaci lidí s kombinovanými vadami. Seznámí se s příběhy konkrétních lidí s handicapem, těžkostmi výchovy dítěte s postižením. Budou mít možnost přečíst si povídky psané chlapcem s Downovým syndromem. Součástí těchto hodin bude i diskuze a možnost ptát se na vše, co je zajímá.

Pak bude následovat návštěva chráněné dílny Rolnička v Soběslavi (děti z 2. stupně), speciálních škol Rolničky v Soběslavi (děti z 1., 2. a 3. třídy) a denního stacionáře a speciální školy Kaňky v Táboře (děti ze 4. a 5. třídy). Díky velké vstřícnosti klientů těchto zařízení a jejich pedagogů (za kterou děkujeme) by návštěvy měly spíše připomínat společné setkání než exkurze. Klienti chráněných dílen budou učit naše děti vyrábět jednodušší výrobky. Tak si kluci budou moci vyzkoušet práci s dláty v dřevodílně a výrobu svíček, děvčata pak zkusí vytvořit výrobky v keramické nebo textilní dílně. V polední přestávce navštíví čajovnu Rolničky a mohou ochutnat i něco z místních specialit.

Klienti ve speciálních školách Rolničky si pro naše prvňáky, druháky a třeťáky přiraví didaktickou hru na třídění odpadu, kterou si zahrají všichni dohromady. A naši čtvrťáci a páťáci si v Kaňce spolu s klienty zažijí hodinu muzikoterapie.

 

 

Projektový den na téma Stáří / 19.11. 2009

Tisková zpráva – projektový den na téma Stáří

Ve čtvrtek 19.11.2009 proběhne v Církevní základní škole Orbis-Pictus na Budějovické ulici další projektový den, tentokrát na téma Stáří. Tento den je součástí dlouhodobého projektu Otevřeno, který se zabývá otázkami etiky a výchovou k prosociálnosti. Tradiční projektové dny, které jsou pořádány ve škole již od roku 2006, jsou charakteristické zejména tím, že během jednoho dne je jedno nosné téma zpracováváno ve všech třídách na obou stupních školy. Dochází při tom ke spolupráci mezi třídami, výstupy a prezentace jednotlivých aktivit tak obohacují vnitřní život školy. Témata jsou vždy dopředu pečlivě připravena s ohledem na věk dětí. Snahou je ukázat dětem reálný život, proto jsou součástí dnů i výlety, exkurze a návštěvy zařízení, která jsou partnery projektu. Tentokrát žáci navštíví táborské G-centrum, uvidí některé filmy k dané tématice. Na besedu do školy jsou pozváni manželé Strakovi, kteří pracují v G-centru.

Program dne:
8.00 začátek – diskuze na téma pozitiva a negativa stáří

1.stupeň:

beseda s manželi Strakovými (1.,2.,3. tř. 9 - 10 hod, 4., 5. tř. 10 - 11 hod)
2.stupeň:

8.30 odchod do G-centra
9.00 - 10.30 Návštěva G-centra
(povídání se seniory....poznání, jak oni své stáří prožívají)
11.00  6. a 7. třída - beseda s manželi Strakovými.... pracovníky G-centra
           8. a 9. třída - film Bába  a diskuse nad ním
13.00
6. a
7. třída práce s tématem stáří
                              - stáří ze 6 stran( psychologie, biologie, společnost, staří lidé a politika, etické otázky stáří,  literární  zpracování stáří)
                               Volné psaní na téma Stáří  (uvědomit si prožívání starého člověka)
                               Koláž (výtvarné zpracování tématu)
                               Četba literárního textu
                               Citáty o stáří - výběr a zamyšlení se nad nimi.....
13. 00
8. a
9. třída beseda s manželi Strakovými
Po besedě práce stejnými formami jako
6. a
7. třída od 13 hodin.


Náměty k zamyšlení a zpracovávaná témata:

1. Biologický podklad - co se děje s lidským tělem, buňkami ve  stáří

2. Psychologický pohled - jak starý člověk vnímá, co cítí, co se děje s jeho psychikou….

3. Sociální hledisko - starý člověk a ti druzí, jaké má kontakty s okolím, se světem v porovnání s mladšími lidmi.

4.  Politické hledisko – stát a staří lidé – jak by se stát měl či neměl starat o staré lidi a proč?, systém důchodů, druhy zařízení pro staré lidi

5.  Etické hledisko – jak se chovat ke starým lidem a proč, eutanazie ANO či NE a proč.

6.  Literární pohled – vyjádřit:

- co bude dobré a co špatné, až budu starý

- starý člověk, kterého znám

- stáří, co to je, kdo je starý a jak se to pozná

- úskalí stáří, jak starým lidem pomáhat, jak se k nim chovat, jak k nim přistupovat (i  nebezpečí - ne všichni jsou dobří)
- starý člověk, kterého znám - jeho záliby, koníčky atd

- proč bych chtěl být starý, proč bych nechtěl být starý

Zahájení nového školního roku / 4.9.2009

Kurz etické výchovy / 21.5.2009

Návrh grafické podoby loga / 21.5.2009

www.evropskaunie.cz www.esfcr.cz www.msmt.cz http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013 www.kraj-jihocesky.cz
©2009 / www stránky: www.kali.cz / www.projekt-otevreno.cz / počet přístupů / admin