home www.orbiska.cz Otevřeno - Projekt Výchova k prosociálnosti - home

Rómové

Koncem září a začátkem října 2010 proběhl na CZŠ Orbis – Pictus 5. projektový den, jehož tématem byly národnostní menšiny, tentokrát Romové.

Partnery nám byly v tomto projektovém dni Cheiron T, o.p.s., která v Táboře provozuje komunitní centrum, a občanské sdružení Český západ z Dobré Vody na Toužimsku.

Střípky z prvního stupně

Střípky z prvního stupně

Žáci 1. stupně školy se vydali do táborského nízkoprahového zařízení Cheiron T, kde se aktivně věnují práci s Romy. Při aktivitách, které pro naše žáky připravily pracovnice Cheironu T, si mohli uvědomit, že není dobré a správné posuzovat člověka podle toho, jak vypadá a čím se třeba odlišuje od ostatních. Je nutné se vzájemně poznávat, respektovat odlišnosti a hledat věci společné, sbližující. Žáci si mohli společně zahrát různé motivační hry, řešili detektivní příběh, během luštění křížovky se seznámili s několika odbornými výrazy.

 

Tématem jsme se pak ve všech třídách prvního stupně zabývali i v dalších dnech. Četli jsme si romské pohádky v obou jazycích, pomocí hádanek a šifer jsme se naučili některá romská slovíčka. Žáci vyhledávali informace o historii Romů, o svátcích, které slaví, o jejich zvycích. Poslouchali jsme a i zpívali romské písničky a pokoušeli jsme se o tanec v romském stylu. Žáci 4. třídy zhlédli dokumentární film o minulosti a současném životě Romů. Děti také hodně zaujaly příběhy ze života romských dětí, svých vrstevníků. Poznaly jejich starosti, radosti, obavy, díky autentickému vypravování mohly nahlédnout každodenní život romského dítěte uprostřed minoritní společnosti z jiného úhlu pohledu, než ho nahlíží běžně.

Dana Milerová, Zdena Marešová

 

Žáci 6. a 7. ročníku CZŠ Orbis – Pictus navštívili 30. září 2010 komunitní centrum pro děti a mládež Cheiron. Žáci 8. a 9. ročníku navštívili toto centrum 4. října 2010. Návštěvy se uskutečnily v rámci projektu Otevřeno. Téma bylo tentokrát věnováno otázce Romů.

 

Řada romských rodin využívá služby, které Cheiron poskytuje. Tráví zde volný čas, mohou s komunitními pracovníky řešit svou aktuální situaci. Mají zde k dispozici odpolední školičku pro děti předškolního a mladšího školního věku, keramickou a výtvarnou dílnu, hudebnu i další místnosti určené pro společenské a sportovní aktivity.

 

Během návštěv jsme měli možnost si nejen prohlédnout všechny prostory, ale zejména zde byla příležitost setkat se s pracovníky i klienty Cheironu, popovídat si s nimi o jejich zájmech, sledovat hudební vystoupení.

 

Žáci naší školy vnímali přátelskou atmosféru setkání, otevřenost a vstřícnost. Zaujalo je nadšení romských chlapců pro hudbu i jejich slova, ze kterých vyzníval vděk za příležitost, kterou jim Cheiron poskytuje.

 

Žáci si zde uvědomili, jak je důležité být přijat druhými, jak může zájem o druhé i o nějakou činnost proměňovat lidi k lepšímu.

Na návštěvy v Cheironu navázala druhá část programu věnovaného romské problematice.

Pro žáky 2. stupně jsme na 19. října 2010 nachystali setkání s pracovníky občanského sdružení Český západ. Hlavním posláním této organizace je pomoc romské komunitě, která žije v Dobré Vodě na Karlovarsku.

 

Dvě zaměstnankyně sdružení si pro nás připravily pestrý program, do kterého aktivně zapojily žáky. Ti si formou testu mohli ověřit své znalosti o minulosti i současnosti Romů. Následně měli možnost doplnit si své znalosti při prezentacích, které se týkaly dějin Romů, tradic a životního stylu.

 

Dalším bodem programu bylo zhlédnutí dokumentárního filmu o činnosti občanského sdružení Český západ. Z dokumentu jsme se dozvěděli, že činnost organizace je zaměřena na poskytování sociálních služeb, na hledání pracovních příležitostí pro Romy, na realizování volnočasových aktivit pro děti, mládež i dospělé. Pracovníci sdružení se snaží zapojovat romské občany do řešení problémů, motivovat je ke společné práci při zlepšování jejich životní úrovně. Za velmi cennou část programu lze považovat besedu s komunitní a sociální pracovnicí Aničkou, která je romského původu. Velmi kultivovaným způsobem hovořila o problematice životního stylu Romů, o jejich snaze zapojit se aktivním způsobem do života společnosti.

 

Věříme, že žáci školy získali ucelenější a více objektivní představu o životě Romů.

Mgr. Vladislava Skůpová

 

Fotografie a práce dětí najdete jako obvykle v odkazu Fotogalerie.

www.evropskaunie.cz www.esfcr.cz www.msmt.cz http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013 www.kraj-jihocesky.cz
©2009 / www stránky: www.kali.cz / www.projekt-otevreno.cz / počet přístupů / admin