home www.orbiska.cz Otevřeno - Projekt Výchova k prosociálnosti - home

Projekt Otevřeno

JAK TO ZAČALO….

Po podnětných seminářích projektu ESF Doopravdy na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově, přišla Mgr. Jana Kosíková, speciální pedagožka školy, s návrhem na vytvoření školního projektu podobného typu. Tento projekt by měl přinést více etické výchovy a sociálního cítění do školy.

Díky vypsané 1.výzvě OP VK začátkem června roku 2008 se začal návrh realizovat a poslední týden v červnu už se dolaďovaly detaily plánovaných aktivit a rozpočet. Po kompletaci byla 30. června 2008 žádost o financování grantového projektu odeslána vyhlašovateli výzvy na Krajský úřad v Českých Budějovicích.

V lednu 2009 byla žádost schválena, v únoru 2009 podepsána smlouva a 1. dubna 2009 byl projekt pod zkráceným názvem Otevřeno zahájen.

Doba trvání projektu: 1. dubna 2009 – 30. prosince 2011

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0008

Název projektu : Inovace školního vzdělávacího programu  - Výchova k prosociálnosti  

 

PŘÍPRAVA PROJEKTU

Ředitelka školy Ing. Miroslava Nejezchlebová spolu s Mgr. Janou Kosíkovou začaly podrobně zpracovávat způsob a formy zapojení žáků do prosociální oblasti, a tak vznikly čtyři nosné tématické okruhy: Národnostní menšiny, Rodina jinak, Lidé s handicapem, Ekologie. Na každý okruh připravily dva projektové dny, ve kterých se žáci celé školy s danou oblastí podrobně seznámí. Prosociální chování mohou žáci v praxi rozvíjet v prožitkových kurzech v ekologických, sociálních a charitativních zařízeních v Táboře a okolí.  

Další podrobnosti projektu už zpracovala Ing. Nejezchlebová, počínaje kurzem etické výchovy pro učitele, kterým projekt začíná, až po zpracování jednotlivých klíčových aktivit, jejich cílů a dalších důležitých ukazatelů projektu.  V této fázi začala spolupráce s účetní školy paní Janou Čížkovou, která vytvořila harmonogram projektu, podrobný rozpočet a publicitu projektu. Spolu pak přenesly jednotlivé části projektu do programu Benefit.  Ten v závěrečné fázi pracoval nespolehlivě a často se stalo, že se pracně přepsané informace neuložily.  Konečnou podobu žádost dostala po více jak 100 hodinách náročné práce.   

 

CO PROJEKT PŘINESE ŠKOLE

V současnosti odborná pedagogická veřejnost diskutuje o zavedení etické výchovy  do našich škol. V době, kdy děti obecně mají problémy s respektováním autorit a komunikací jak mezi sebou, tak i s rodiči a učiteli, je takový předmět jistě žádaný.

V naší škole chceme žáky učit komunikaci, vzájemné toleranci a respektu k sobě i ostatním nejen hodinu týdně v samostatném předmětu. Etická výchova by se měla prolínat všemi vyučovacími předměty, odpoledními aktivitami ve školní družině, zájmovými kroužky, být součástí volnočasových aktivit. Prostě být součástí života školy i života vůbec.

Aby se mohl tento cíl uskutečnit, musí být někdo, kdo žáky neustále povede, bude usměrňovat jejich chování, navozovat situace, ve kterých se budou učit vzájemnému porozumění a spolupráci a pomáhat tím k osobnímu rozvoji každého žáka.  

Díky projektu Otevřeno se všem pedagogům školy otevřela možnost zúčastnit se rozsáhlého dvouletého kurzu etické výchovy, zakončeného závěrečnou zkouškou a certifikátem. Díky konkrétním prožitkovým aktivitám formou her mají učitelé možnost vyzkoušet si všechny postupy přímo na sobě. Uvědomit si tak pocity, které v určitých situacích prožívají  děti. Kurz vedou dvě zkušené lektorky, které pomáhají všem zúčastněným osvojit si nové metody výuky a uvádět tak etickou výchovu přímo do praxe.     

Vypsané projektové dny s prosociální tématikou umožní žákům podívat se do oblastí života, kam mají děti jen omezený přístup. Setkání s lidmi, kteří něco prožili, s generací, která zažila obě války, s nemocnými a potřebnými, pomohou uvědomit si cenu života a hodnot kolem nás. Všichni žáci se pak aktivně zapojí do pomoci druhým v některé z charitativních organizací v regionu.

Pro úspěšnou realizaci celého projektu byl do rozpočtu zahrnut i nákup zařízení, které škola využije i v běžném provozu. Byly nakoupeny školní lavice, židle, počítačové stolky, dva počítače a notebook pro kancelářské práce, scanner, fotoaparát, tiskárna formátu A3 a interaktivní tabule.  

V průběhu tří let, ve kterých bude projekt probíhat, budou zhodnoceny všechny poznatky, přínosy a zkušenosti ze všech realizovaných aktivit. Zpracované metodické materiály budou připraveny pro začlenění do školního vzdělávacího programu Učíme se navzájem. Součástí projektu je také závěrečný seminář, ve kterém se učitelé naší školy podělí o získané poznatky s pedagogy jiných škol.

   

www.evropskaunie.cz www.esfcr.cz www.msmt.cz http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013 www.kraj-jihocesky.cz
©2009 / www stránky: www.kali.cz / www.projekt-otevreno.cz / počet přístupů / admin