home www.orbiska.cz Otevřeno - Projekt Výchova k prosociálnosti - home

Program ORŽ

Program ORŽ

Zkratka: ORŽ - osobnostní rozvoj žáků

 

Cílem programu osobnostního rozvoje žáků je  připravit je na život a výzvy 21. století, vytvořit podmínky pro rozvoj jejich osobnosti zaměřený zejména na výchovu k prosociálnosti a environmentální výchovu (tím myslíme výchovu k vnímavosti a odpovědnosti vůči životnímu prostředí).

 Prosociálnost  chápeme jako určitou morální zralost, která zahrnuje žákovu schopnost:

- přijmout sám sebe, druhé lidi a dobu, ve které žijeme jako dar

- umět aktivně a odpovědně reagovat na výzvy, které život přináší

- být vnímavý a odpovědný vůči přírodě

- být tolerantní, respektovat jiné národy, rasy, kultury

- porozumět a aktivně pomáhat sociálně znevýhodněným skupinám ( starším a handicapovaným lidem)

- být odolný vůči sociálně patologickým jevům

 

Osobnostní rozvoj žáka nebude uskutečňován pouze v jednom vyučovacím předmětu , ale bude probíhat v aktivitách uskutečňovaných ve většině vyučovacích předmětů. Klíčové pro program osobnostního rozvoje žáka budou  hlavně aktivity uskutečňované mimo klasické vyučovaní

- v projektových dnech

- v kursech prosociálního chování ( výjezdový tematický zaměřený pobyt pro jednotlivé třídy)

www.evropskaunie.cz www.esfcr.cz www.msmt.cz http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013 www.kraj-jihocesky.cz
©2009 / www stránky: www.kali.cz / www.projekt-otevreno.cz / počet přístupů / admin