home www.orbiska.cz Otevřeno - Projekt Výchova k prosociálnosti - home

Kurzy prosociálního chování

Letní ozdravné pobyty - program osobnostního rozvoje žáka (ORŽ)

Letní ozdravný pobyt 1. – 8. třída

Téma: a) sebepoznávací techniky a aktivity rozvíjející osobnost žáka a vedoucí k prosociálnímu jednání

            b) příprava programu na Den pro druhé

Časový rozpis: květen – červen 2011

Místo: různá pobytová zařízení Jč region

Délka trvání: 5 dnů

 

Letní ozdravný pobyt 9. třída

Téma: prožitkový kurz, zaměřený na sebepoznání a rozvoj prosociálního chování, příprava na dny dobrovolnické práce

Místo: pobytové zařízení Jč region

Časový rozpis: květen 2011

Délka trvání: 5 dnů

 

Kurz prosociálního chování 1. – 4. třída

2. – 6. května 2011  Varvažov

   Jednou z klíčových aktivit projektu Otevřeno je kurz prosociálního chování pořádaný pro žáky všech ročníků školy Orbis - Pictus. Ta mladší polovina – žáci první až čtvrté třídy - se vydala do rekreačního střediska Varvažov v pondělí 6. května 2011. Čekalo na nás pět dnů uprostřed krásné přírody, ale hlavně zajímavé a vzrušující nosné téma celého pobytu – Lovci mamutů. Pedagogové školy připravili jak aktivity společné pro všechny žáky, tak aktivity pro stmelení kolektivu v jednotlivých třídách. Hlavním cílem kurzu bylo využitím metod zážitkové pedagogiky navázat na předchozí projektové dny, na všechny aktivity etické výchovy, které již ve  třídách proběhly, pomocí jednotlivých stupňů programu etické výchovy vést k získávání, prohloubení a upevnění dovedností, k osvojení postojů a základní hodnotové orientace žáků.

      Společnou aktivitou pro všechny žáky byla i hra „sbírám, sbíráš, sbíráme“, při níž  členové jednotlivých skupin plnily úkoly pevně k sobě svázáni. Společně jsme také tvořili pravěkou deku technikou „Patchwork“. Každé z přítomných dětí nakreslilo svůj dílek deky, v závěrečném dnu jsme pak všechny pevně spojili k sobě. Nečekaně velký úspěch měla u dětí noční hra „Cesta za Šamanem“. Každý hráč musel ve tmě (jen podle blikotání svíčky) objevit čtyři Neandrtálce a splnit jimi zadané úkoly. Získal-li všechny podpisy, mohl si jít pro radu ke krásné Venuši. Když splnil také její přání, mohl se vydat poklonit Šamanovi. Reflexe této hry byla velice zajímavá a podnětná. Kromě společných večerních setkání u táboráku jsme také v závěru pobytu zorganizovali „Soutěž kamenohodců“ v rozlosovaných smíšených skupinách.

     Hodně hlubokých osobních i společných prožitků děti získaly na Tarzanově dobrodružné stezce. Díky několika lanovým aktivitám bylo potřeba aktivizovat nejen odvahu, trpělivost, soustředění a houževnatost, ale ve skupinových úkolech také konstruktivní komunikaci, spolupráci, schopnost vymyslet řešení, zorganizovat činnost a často i pomoci ostatním k úspěchu, v neposlední řadě najít v sobě důvěru ve schopnosti své i druhých.

   Blízkost hradu Zvíkov jsme využili k celodennímu pěšímu výletu. Během cesty se starší žáci snažili povzbuzovat ty nejmenší svou blízkostí, zájmem. Každý si vzal na starosti jednoho malého žáčka, vyptával se ho při cestě na rodinu, zájmy, záliby, oblíbené činnosti, úspěchy a radosti, vymýšlel krátké hry. Malí „zapomněli“ na bolavé nohy, cítili, že jsou důležití, chtění a přijímaní svými spolužáky, poznali pocit sounáležitosti se staršími. Ti velcí se hodně dozvěděli, pomohli při přesunu na hrad a zároveň se skvěle pobavili. I prohlídku hradu jsme vykonali ve smíšených skupinách. Starší žáci vedli jednotlivé skupiny, předčítali informace na panelech, vedli diskuzi, zodpovídali dotazy, kladli doplňující otázky. Všichni jsme obdivovali krásu hradu i okolní malebné přírody.

    Dostatek času jsme měli i na utváření a budování třídní sounáležitosti a spolupráce, na aktivity v jednotlivých třídách. Prvňáčci využili pobytu v přírodě k jejímu lepšímu poznávání. Seznámili se s pravidly chování v lese a využili hojnost materiálu k nejrůznějším stavbám. Uvědomovali si, jak poznávají svět svými smysly a na kamínky kreslili všechno, co potřebujeme k životu. Vytvořili také obrázkový kalendář celého týdne a snažili se ve skupinkách kreslit najednou jen jednou tužkou. Pro ostatní připravili opravdu milý dárek. Vlastně hned několik – zazpívali společně písničku, předvedli tajemné „kouzelné šátky“, přehráli scénku a každému na památku věnovali krásnou šišku.

   Děti ze druhé třídy v lese stavěly a zdobily velkou společnou chýši, tvořily předměty, ozdoby a zvířata doby kamenné z keramické hlíny. Lesu také zkoušely tiše naslouchat. Vnímaly chvíli každý sám zvuky přírody a pak si vzájemně sdělovaly, „co jim pošeptal les“. Na louku se vypravily na velký lov zvířat – po motivační četbě z knihy Lovci mamutů na velikém prostranství louky hledaly kartičky s obrázky různých zvířat. Splnění úkolu bylo jednodušší, když vzájemně spolupracovaly a pomáhaly si. Co dokáže „komunikační šum“ si druháčci vyzkoušeli při hře Malý velký muž. Žáci si ve skupině postupně co nejpřesněji převyprávějí přečtený text a pak už se všichni jen diví, jak velký rozdíl je mezi textem původním a jeho poslední reprodukcí. Ke čtvrtečnímu táboráku celá druhá třída vymyslela krásnou písničku o našem pobytu na Varvažově a pro její představení ještě vyrobila dokonalé hudební nástroje. Radost obdarovaných (i dárců) byla veliká.

     I žáci třetí třídy s radostí využili téma kurzu i možnosti okolní krajiny a každou vhodnou chvíli se jim věnovali. Kromě čtení z Lovců mamutů a rozhovorů o přečtených úryvcích si v lese vystavěli po skupinkách důmyslné chýše a snažili se z přírodního materiálu vyrobit praktické nástroje denní potřeby nebo zbraně. I z keramické hlíny vytvořili mnoho sošek, nádob, pravěkých zvířat i ozdob. Také se vzájemně  naučili vít věnečky z pampelišek a stavět lodičky z kůry. Slavnostně je pak vypustili po proudu říčky. Zpáteční cestu ze Zvíkova využili třeťáci k péči o „slepého“. Prožili si, jaké je to, být na někom závislý a nebo být tím, bez koho se druhý neobejde. K lepšímu vzájemnému poznání přispěla aktivita „Najdi někoho, kdo…“. Hluboce si také prožili noční „Cestu přátelství“, přemýšleli o obsahu, smyslu a hloubce slova PŘÁTELSTVÍ, sjednotili se na společném názoru a připojili se k podpisu pergamenu přátelství. Symbolicky se vzájemně navázali a putovali společně. Sounáležitost třídy a věci, které všechny spojují si uvědomili při výzdobě společné jeskyně, malováním symbolů toho, co je pro koho důležité. Pro ostatní třídy třeťáci nacvičili veselé divadelní představení O Bulínkovi a Bulínce.

   Čtvrťáci využili čas na kurzu k hledání cest zlepšení života a práce v třídním společenství, zamýšleli se nad tím, co by se dalo zlepšit, kde má každý sám rezervy (Dopis sobě, Čtyři rohy, Myslím, že naše třída…). Společně si pak vyzdobili třídní trička otiskem rukou svých spolužáků. Při návratu ze Zvíkova hledali cestu pomocí buzoly, rozdělávali oheň omezeným počtem zápalek, ztížené vnímání světa pro lidi postižené si uvědomili při aktivitě „Slepý, němý, chromý“. Část cesty absolvovali samostatně, podle turistických značek, sledovali, jak se liší vnímání okolí ve skupině nebo když je člověk sám. I čtvrťáci stavěli pravěké chýše, putovali po stopách mamuta, luštili šifry, pozorovali přírodu, snažili se rozdělat oheň křesadlem. Pro 1. a 2. třídu zorganizovali večerní hru Červíci – nervíci a jako dárek všem třídám připravili soutěž ve znalosti českých písní. Kombinace výtvarného umění a hudby všechny nadchla, přemýšleli usilovně a zodpovědně.

   Na kurzu prosociálního chování jsme prožili veselé i dojemné chvíle, snažili jsme se dostat pod povrch věcí, vnímat citlivě názory a prožitky druhých. Všechny aktivity, jak společné, tak třídní, jsme probírali ve společné reflexi. Žáci se tak učili pracovat sami na sobě, hodnotit svou práci, obhajovat svůj názor, ale hlavně respektovat druhého, vzájemně si pomáhat, spolupracovat. Žáci i pedagogové využili čas strávený v „neškolním“ prostředí  k budování hlubších osobních vztahů.

 

Zapsala: Mgr. Dana Milerová

Kurz prosociálního chování 5. – 9. třída

                                                                 16. – 20. května 2011  Varvažov

   Druhá část se uskutečnila týden poté od 16. května do 20. května 2011 a zúčastnění byli žáci 5. - 9. třídy. Hlavní myšlenkou symbolizující charakter průběhu aktivit byla ,, Zlatá stezka‘‘. Tento název byl spojen s dobrodružnými činnostmi v přírodě týkající se poznávání přírody, orientace a schopnost splynout s přírodou. Součástí byla i znalost základních skautských aktivit jako je rozdělávání ohně, vázání lan, sbírání bylin, apod. I přes tyto dovednosti bylo naším hlavním motivem vzájemná kooperace a výchova k prosociálnosti. Během pobytu žáci blíže poznávali nejen své spolužáky a učitele, ale i sami sebe. Třídy pracovali pod vedením pedagogů většinou třídních učitelů. V některých chvílích se pracovalo v rámci třídního kolektivu, jindy zas byly aktivity určené pro všechny žáky současně, někdy se využívalo smíšených skupin  

   Na první odpoledne byla pro žáky všech tříd připravena orientačně-vědomostní hra, jejíž cílem byl běh lesem po vyznačené trase a vyřešení tajné šifry, jež skrývala námět celotýdenního pobytu. Příjezdový den byl zakončen večerním posezením u ohně s kytarami a dobrou náladou.

   Druhý den v úterý si každá třída vytvořila vlastní program, který měl vést ke kohezi a upevnění vztahů mezi dětmi ve třídě navzájem. Společně s učiteli se vydali do lesa, kde probíhala většina činností. Aktivity žáků 5. třídy pod vedením učitelky Mgr. Petry Soldátové měly většinou indiánský charakter. Pouze z přírodních materiálů si mohli vyzkoušet postavit v lese příbytky, které by je ochránily před nepříznivým počasím či lesní zvěří. Součástí dalších činností bylo malování na obličej pomocí speciálních barev, vědomostní hry a hry pro rozvoj orientace v lese. Velmi kreativní činnost byla připravena třídní učitelkou Mgr. Vlaďkou Skůpovou pro žáky 6. třídy. Ti si zdobili trička, která měla symbolizovat jejich společnou cestu, jež se před nimi otevírá. Zároveň má tento námět každému žáku ve chvílích strastí připomenout, že v těžkých situacích nejsou sami a vždy se najde někdo, kdo jim rád pomůže.

   Velmi činorodá 7. třída se společně s třídní učitelkou Mgr. Vendulou Švarcovou učila plést náramky přátelství. Zde bylo zajímavé sledovat postupné zaujetí pro činnost a výsledné skvěle provedené výrobky. V rámci zkvalitnění programu žáci na začátku pobytu vytvořili plakát, který obsahoval jejich myšlenky, názory a představy o tom, co od kurzu očekávají. Pro
8. třídu si jejich třídní učitel Mgr. Karel Dušek připravil velmi přínosné a praktické aktivity rozvíjející schopnost práce s mapou a buzolou, pomocí kterých měli žáci najít daný bod a určit konkrétní směr. Práce probíhala v malých skupinkách, což podporuje vzájemnou kooperaci a rozvoj komunikačních schopností mezi nimi. Žáci 9. třídy pod vedením třídní učitelky Mgr. Lucie Škultétyové si mohli vyzkoušet plížení v lese s úkolem dostat se co nejblíže k určenému bodu, aniž by byli spatřeni. Důležité je při této aktivitě strategické myšlení a schopnost splynutí s přírodou. V rámci dalších kooperativních aktivit se projevila koheze třídy jako celku, kdy pro splnění úkolu se žáci museli mezi sebou vzájemně dohodnout na řešení a realizaci. Průběh plnění není vždy snadný, ale tato skupina žáků si s tím poradila velmi hravě. Velké dobrodružství a zábavu žáci 9. třídy zažili při traverzování z jednoho břehu řeky na druhý. Někteří se snažili splnit tento úkol suchou nohou, jiní se vody nebáli a smočili si nejen chodidla J.

   Středeční den byl určen celodennímu výletu na hrad Zvíkov. Cest na hrad bylo několik, a tak jsme se rozhodli využít té těžší varianty pro nejstarší žáky 8. a 9. třídy. I vzhledem ke slunečnému a teplému počasí jsme na hrad dorazili bez újmy na zdraví a mohli jsme si tak užít prohlídky hradu. Zpočátku se zdálo, že se po příchodu z výletu nikdo z žáků nevzchopí ani na večeři, nicméně zdání klame. Další aktivitou, jež byla vymyšlena žáky velmi spontánně, byla večerní diskotéka. Role DJ se excelentně ujal žák 9. třídy Karel Písařík a připravil tak ostatním skvělý hudební zážitek. Z reakcí všech zúčastněných se tento večer zdál být tou nejvydařenější činností pobytu.

    Čtvrtý den 9. třída se svou třídní učitelkou připravila lanovou dobrodružnou stezku v lese. Za 3 hodiny se podařilo celému týmu sestavit lanové centrum, jež sloužilo na celé odpoledne ostatním třídám. Tato aktivita se žákům velmi líbila. Na poslední společně strávený večer si učitelé připravili pro žáky stezku odvahy zakončenou posezením u ohně a opékáním buřtů.

   V den odjezdu bylo pro žáky připraveno sportovní dopoledne. Ti měli možnost se přihlásit ke svému oblíbenému sportu a ve sportovním duchu fair play tak zakončit kurz výchovy k prosociálnosti.

 

Zapsala: Mgr. Lucie Škultétyová

VARVAŽOV – KURZ VÝCHOVY K PROSOCIÁLNOSTI

9. třída CZŠ Orbis-Pictus

Kurz prosociálního chování 9. třídy se realizoval od 16. května do 20. května 2011 v rámci pobytu 5. - 9. třídy v rekreačním středisku Avia Varvažov. Hlavní myšlenkou symbolizující charakter průběhu aktivit byla ,, Zlatá stezka‘‘. Tento název byl spojen s dobrodružnými činnostmi v přírodě týkající se poznávání přírody, orientace a schopnost splynout s přírodou. Součástí byla i znalost základních skautských aktivit jako je rozdělávání ohně, vázání lan, sbírání bylin, apod. I přes tyto dovednosti bylo naším hlavním motivem vzájemná kooperace a výchova k prosociálnosti. Během pobytu žáci blíže poznávali nejen své spolužáky a učitele, ale i sami sebe.

Kolektiv žáků 9. třídy pod vedením třídní učitelky Lucie Škultétyové se během pobytu mohl setkat s aktivitami rozvíjející jejich sebevnímání a především kohezi skupiny. V některých chvílí si žáci vyzkoušeli, jak jsou schopni překonat sami sebe. Pro určité činnosti byla zapotřebí nutná dávka odhodlání, odvahy a strategického myšlení. I v tomto ohledu zvládli všichni úkoly bez sebe menších problémů. První den se zúčastnili hry ,,Tajná šifra“, kde po vyznačené trase lesem hledali šifru, jenž měli následně vyřešit. Šifra obsahovala téma celého pobytu. Tím si nejen žáci 9. třídy, ale i ostatní zúčastnění mohli vytvořit obecnou představu, co je v týdnu bude čekat. V odpoledních hodinách se kolektiv ,,deváťáků“ vydal
na průzkum po okolí, kde je čekalo dobrodružství v podobě brodění se přes místní řeku Skalici. Pro některé to byl velký adrenalin, jiní se s tímto úkolem vypořádali v celku snadno. Nicméně pro velký úspěch byla tato aktivita další den zopakována a to v podvečerní hodině. Další zkouškou soudržnosti skupiny byla činnost, ve které se museli všichni žáci uprostřed řeky poskládat na relativně malou plochu kamene, aniž by se namočili. Důležitá byla kooperace a strategie činnosti. Opět se úkol podařilo snadno splnit. Zpáteční cesta byla nazvaná jako slepá stezka, kde se ve dvojicích žáci navzájem vedli zpět do tábora. Jeden z dvojice měl zavázané oči a druhý ho vedl po co nejvíce bezpečné cestě lesem. V určitém místě si žáci role vyměnili. Tato činnost byla pro mnohé velmi zážitková a dala by se označit jako hra důvěry. Bylo znát, že důvěru v sobě žáci mají.

Třetí den se celý druhý stupeň vydal na celodenní výlet na hrad Zvíkov. Pro starší žáky 8. a 9. třídy byla připravena delší trasa, kde si žáci změřili své síly a poznali, na jaké úrovni je jejich fyzická kondice. Během cesty se naskytnul moment, kde jsme ztratili přehled o značené cestě. Tímto byli žáci nuceni intenzivně hledat ztracenou turistickou značku, což vedlo k osvojení dovedností, jak si pomoci v krizové situaci. Opět se studenti projevili jako velmi schopní.

Čtvrtý den byl o lanových aktivitách. Zde žáci 9. třídy připravili pro ostatní skupiny malé lanové centrum v lese. Osvojili si dovednosti týkající se vázání uzlů. Zároveň byli poučeni o bezpečnosti, jak se chovat v takovémto prostředí a jakým způsobem dávat jinému člověku dopomoc. V odpoledním čase byla pro ně nachystána odměna v podobě koupání a aktivita „Stezka Foresta Gumpa“. Tím ale den nekončil a v temné noci se mohli dobrovolně zúčastnit noční stezky odvahy. Hlavním smyslem bylo poznání, že noční příroda je velmi záhadná, ale není nebezpečná

Poslední den bylo přichystáno sportovní dopoledne. Žáci si mohli vybrat z několika navrhnutých sportů a sportovních aktivit, přičemž náhodným výběrem byla vytvořena družstva, která se proti sobě utkala. Cílem těchto sportovních aktivit bylo odreagování se, zdravý pohyb, kooperativnost, určitá dávka taktického myšlení a podpora myšlenky fair play.

 

Zapsala: Lucie Škultétyová

www.evropskaunie.cz www.esfcr.cz www.msmt.cz http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013 www.kraj-jihocesky.cz
©2009 / www stránky: www.kali.cz / www.projekt-otevreno.cz / počet přístupů / admin