home www.orbiska.cz Otevřeno - Projekt Výchova k prosociálnosti - home

Kurz etické výchovy - Výchova k prosociálnosti

Kurz etické výchovy

Kurz etické výchovy

 

V sobotu 18. dubna 2009 vykročila naše Církevní základní škola Orbis-Pictus do evropského grantového projektu Otevřeno. V prostorách školy byla  zahájena první klíčová aktivita, kurz etické výchovy pod názvem Výchova k prosociálnosti. Pedagogové školy tak zahájili své dvouleté studium pod vedením dvou lektorek Etického fóra ČRIng. Marie Jakešové, místopředsedkyně Etického fóra ČR, a Mgr. Jaroslavy Haisové.

www.etickeforumcr.cz

Studium učitelů potrvá dva roky a bude zakončeno certifikátem pro výuku etické výchovy.

Unikátnost a jedinečnost kurzu spočívá mimo jiné i v tom, že je školen celý pedagogický tým, stejně jako tomu bylo při kurzu Kritického myšlení a Respektovat a být respektován.

 

1. seminář EtV: 18. dubna 2009

1. seminář EtV: 18. dubna 2009

Poprvé se setkali všichni pedagogové školy se dvěma školitelkami – lektorkami etické výchovy Ing. Marií Jakešovou a Mgr. Jaroslavou Haisovou. Marie Jakešová je v současnosti také místopředsedkyní občanského sdružení Etické fórum ČR, které vyhrálo výběrové řízení na kurz prosociální výchovy pro naši školu.

Náplní semináře bylo celkové seznámení s cílem a náplní dvouletého kurzu, pojetím etické výchovy podle Ladislava Lencze a Roberta Roche Olivara. Program etické výchovy probíhá v rámci postupného osvojování jednotlivých sociálních dovedností v deseti stupních.

Kromě teoretických bloků je kurz založený na prožitkových aktivitách účastníků (prožitky pomohou ke zvyšování citlivosti). Dnes se zahájilo seznamovacími aktivitami a aktivitami z oblasti komunikace. Vyvrcholením bylo napsání dopisu své vlastní osobě, kdy adresátem bude pisatel za dva roky při ukončení tohoto kurzu.

 

2. seminář EtV: 23. května 2009

Celodenním tématem semináře byla komunikace. Seznamovali jsme se s verbálními i neverbálními formami komunikace a učili se je správně používat. Cílem bylo vytvořit pomocí komunikace prosociální vztah – při naslouchání, vedení dialogu. Kromě podrobné teorie jsme si prožili množství aktivit. Nejvíce působivé byly: kolečko informací, kresba obrázku podle diktátu, diskuse nad Sokratovými síty, kreslíme spolu.

 

1. čtyřdenní výjezd EtV: 30. srpna – 2. září 2009

1. čtyřdenní výjezd EtV: 30. srpna – 2. září 2009

Čtyřdenní výjezdní seminář etické výchovy pro učitele proběhl v termínu 30. srpna 2009 – 2. září 2009 v pobytovém zařízení Mlýn Kostřata u Blatné. Obsahovou náplní jednotlivých dnů semináře bylo:

 

1.den: Dokončení prožitkových aktivit z minulého semináře (květen 2009) na téma komunikace (pozdrav, úsměv, otázka, prosba, poděkování, lež , neverbální komunikace, aktivní naslouchání, nenaslouchání),  závěrečné společné vytvoření pravidel prosociální komunikace.

 

2.den: Zahájení tématu důstojnost lidské osoby a pozitivní hodnocení sebe – teoretický blok a prožitkové aktivity (lanové aktivity – práce v týmu, lidská práva, strom sebeúcty, co máme společného).

 

3.den: Pokračování tématu z předchozího dne, otevření dalšího tématu pozitivní hodnocení druhých – teoretický blok a prožitkové aktivity (nejdůležitější osoby mého života, židle po mé pravici je volná, všechno dobré, horká židle, co bych byl kdybych byl, vzkaz pro tebe).

 

4.den: Pokračování tématu z předchozího dne (pozitivní hodnocení druhých) v prožitkových aktivitách (skládání obrázků, to nejlepší z nás, Abigail – morální posouzení příběhu), teoretické bloky na téma skupinová dynamika a reflexe v etické výchově, závěrečné společné zhodnocení čtyřdenního pobytu (vyhodnocení průběžné aktivity ovečka a pastýř).

 

3. seminář EtV: 17. října 2009

Ústředním tématem semináře v teoretické části byla logoterapie Viktora Emanuela Frankla a zlo v našich životech. Prožitkové aktivity navazovaly na otázky o smyslu života, poslušnosti, vnitřní svobodě, krocích na cestě zla - podnětné bylo Luciferovo desatero. Hodně zapůsobily aktivity obraz mé vnitřní síly, co by o mě jiní lidé řekli pěkného, smysl pochvaly. Završením dne byl příběh Hellen Kellerové a Ann Sullivanové.

 

4. seminář EtV: 21. listopadu 2009

Na semináři jsme se zabývali tvořivostí v mezilidských vztazích. Prožitkové aktivity a teorie se odvíjely od motta „tvořivost je důležitější než znalost“ a „tvořivost dělá z obyčejných lidí neobyčejné“. Z aktivit stojí za to vyjmenovat např. „zlatou klec“ resp. život ve flašce, židle po mé pravici a kreativní příchody, literární tvorba ze zadaných slov, tvořivost při dokreslování obrázků. Kreativní aktivity v etické výchově zakončila Pollyannina hra na radost.

 

5. seminář EtV: 9. ledna 2010

Náplní dnešního semináře byl další schůdek na Olivarově stupnici – komunikace citů. Citům a emocím jsme se hodně věnovali v teorii, také zásadám otevřeného vyjadřování citů a zpracováním negativních emocí. Prožili jsme si aktivity: Co vyjadřují tváře, Řeč očí, Komunikace pocitů, které v nás vyvolává hudba, Sáček s předměty.

 

6. seminář EtV: 6. února 2010

Prožitkové aktivity dnešního semináře pokračovaly v oblasti komunikace citů – Neřesti a ctnosti, Mé pocity z obrázků, Masky. Podstatná část hodin byla věnována teorii o morálním vývoji člověka, konkrétně Stadiální koncepci morálního vývoje podle Lawrence Kohlberga a návazně Carol Gilliganové.

 

7. seminář EtV: 6.března 2010

Celodenní seminář byl monotematicky zaměřen na empatii, šestý schůdek dovedností etické výchovy. Kromě zajímavé a podnětné teorie jsme si vyzkoušeli související aktivity – kreativní Kresbu zátiší (z různých úhlů pohledu), sdělení svých pocitů pomocí pera a tužky, Co asi prožívá některá z mých věcí či předmětů, Co říkají předměty, Čínskou moudrost (v čínském znaku naslouchání), vytvoření vlastního znaku naslouchání, Co o sobě nevím a sugestivní Bídu světa.

 

8. seminář EtV: 10. dubna 2010

Podstatná část dne byla tentokrát věnována zpětné vazbě učitelů na dosud proběhlé semináře, společně jsme prošli dotazníkové šetření z minulého semináře. Diskuse byla oboustranně podnětná a hodná tématu empatie, v kterém jsme pokračovali dalšími aktivitami. Na řadu přišly např. Co to slovo znamená, Šestý smysl skupiny, Pochopení vlastních sourozenců, Vytváření symbolů.

 

9. seminář EtV: 8. května 2010

Sedmým schůdkem etické výchovy byla dnes asertivita jako celodenní téma. Podrobně jsme se zabývali asertivními právy a manipulačními pověrami. V teorii jsme se seznámili s pojetím asertivity z pohledu humanistické psychologie. Vše vhodně doplnily zásady správné kritiky, vymýšlení manipulačních výroků a Johariho okno (tzv. Okno sebepoznání) s vyhodnocením příslušného testu.  

 

2. čtyřdenní výjezd EtV: 25. – 28. srpna 2010

2. čtyřdenní výjezd EtV: 25. – 28. srpna 2010

 

1. den

Ve známém prostředí Mlýna Kostřata jsme pokračovali v prožitkových aktivitách etické výchovy na vyšších stupních Olivarova žebříčku. Celý dnešní den jsme se zabývali 8. schůdkem – reálnými a zobrazenými vzory. Zahájili jsme čtyřdenní aktivitu Schránka, která bude vyhodnocena na konci výjezdu. Prožili jsme si aktivity: Kdo jsem?, Koho děti berou?, Známé osobnosti s prosociálním chováním a jednáním, Jaké vzory inspirovaly v životě nás. Důležitá byla diskuse o facebooku a jeho vlivu na život.

 

2. den

Pokračovali jsme v tématu reálné a zobrazené vzory. Součástí byla obsáhlá teorie a také prožitkové aktivity, např: Chci být kritickým divákem (včetně diskuse o vlivu TV na naše životy), Přiřazení ke vzoru, Vnímání přírody, Bažina, Stroje. Vyvrcholením celého dne byla celodenní aktivita (rodící ve chvílích volna) pod názvem Skupina skupině – učitelé rozdělení do dvou skupin se navzájem obdarovávali (tancem, zpěvem).

 

3. den

Celý den jsme se pohybovali na 9. schůdku Olivarovy stupnice – tématem byla prosociálnost (pomoc, spolupráce, přátelství). Na blok teorie navazovaly prožitkové aktivity: Den v Paříži, Hádanka s čísly a písmeny, Braní a dávání. Byl dán prostor pro předání informací k závěrečné práci a konzultace jednotlivců s lektorkami. I tento den byla zadána a ztvárněna celodenní aktivita Oslava matky země. Úkolem čtyř skupin bylo oslavení čtyř živlů (oheň, voda, země, vzduch) básní nebo písní a dramatizací nebo tancem. I tato aktivita spotřebovala veškerý volný čas všech účastníků…

 

 4. den

V závěrečném dnu pobytu jsme se zabývali 10. schůdkem Olivarovy stupnice – komplexní prosociálností - a 1. aplikačním tématem – etikou. Na nezbytnou (a velmi praktickou) teorii navazovaly prožitkové aktivity: Hledám tvé dobré já, Ctnosti podle Eriksona, Gavin Reidův osobnostní test. Dále byl podrobně rozebrán model vývoje člověka podle E. Eriksona (vývojová psychologie), programy etické výchovy a styly výchovy. Závěrečnou aktivitou celého výjezdu bylo vyhodnocení Schránky.   

                                          

 

10. seminář EtV: 9. října 2010

V první části semináře jsme se zabývali dalším z aplikačních témat etické výchovy – Duchovními hodnotami a náboženstvím. Proběhla velmi plodná diskuse na téma Co si představujeme pod pojmem náboženství? V teorii jsme poznali typy náboženství podle vnitřního prožívání či z hlediska společenské funkce, mluvili jsme o sektách a jejich znacích. Také jsme se seznámili s náplní hlavních světových náboženství. V poslední části semináře jsme studovali transakční analýzu podle E. Berneho a T. Harrise. Také jsme obdrželi otázky k závěrečným zkouškám a s lektorkami diskutovali podrobnosti k odevzdání našich závěrečných prací.

 

 

11. seminář EtV: 27. listopadu 2010

Tento předposlední seminář byl zaměřený na další dvě aplikační témata etické výchovy, konkrétně na Ekonomické hodnoty a Rodinu, ve které žiji. Seznámili jsme se s teorií ekonomických hodnot – s filozofií Ericha Fromma (kniha Mít nebo být) a významem peněz podle prof. Jana Sokola. Podnětnou a hlubokou diskusi k problematice vyspělých a rozvojových zemí zahájila aktivita 80:20 (aktivita byla aplikací Paretova pravidla z time managementu). Velmi zajímavá byla aktivita s praktickým využitím šesti životních stylů (forem) podle J. Strangera, aktivita aplikovala základní volbu člověka. Protože účastníci semináře mají odevzdané koncepty svých závěrečných prací k posouzení, byla část semináře zaměřená na konzultace ohledně závěrečných prací.

12. seminář EtV: 15. ledna 2011

12. seminář EtV: 15. ledna 2011

 Poslední seminář dvouletého kurzu byl orientován na aplikační téma Výchova k sexuálnímu zdraví a rodinnému životu. Teorie byla zaměřená na definici sexuálního zdraví, na roli sexuální výchovy, na sexuální hédonismus a jeho důsledky, cool sex, něžnost a smyslnost, sexuální vývoj člověka podle S. Freuda. Zamýšleli jsme se nad syndromem rizikového chování v dospívání, pohlavním zneužíváním, posilováním sebeúcty. Aktivity k danému tématu byly podnětné a šly do hloubky: rozvíjení sexuální identity (v rovině fyziologické, psychologické, sociální, kulturní), co očekávají muži od žen a ženy od mužů, hračka z mého raného dětství, seznámení dvou adolescentů (vnitřní hlasy), vliv mé původní rodiny. Závěrečné práce účastníků byly zkonzultovány a provádí se konečné úpravy před odevzdáním.

 

 

Závěrečné zkoušky a obhajoba závěrečné práce, reflexe kurzu: 19. března 2011

Součástí závěrečných zkoušek 2letého 250 hod kurzu Výchova k prosociálnosti bylo:

-         hodinový didaktický test

-         obhajoba závěrečné práce

-         ústní zkoušení z teoretických otázek z etické výchovy a psychologie.

Všichni zúčastnění pedagogové zkoušky zvládli a dostali osvědčení (certifikát) o absolvování kurzu.

www.evropskaunie.cz www.esfcr.cz www.msmt.cz http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013 www.kraj-jihocesky.cz
©2009 / www stránky: www.kali.cz / www.projekt-otevreno.cz / počet přístupů / admin